Instrukcja obsługi: Przewodnik dla Europejskich Budowniczych
Ten przewodnik ma na celu pomóc przygotować się Wam do rozmowy przed podpisaniem umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, która ma pokryć Waszą działalność w trakcie realizacji projektu budowy we Francji. Ma on wyjaśnienić i zwrócić Waszą uwagę na gwarancje ubezpieczeniowe, które we Francji są niezbędne i obowiązkowe do umożliwienia pracy Waszej firmie. Podręcznik nie zastępuje dokumentów przedłożonych przez ubezpieczyciela, ale podkreśla ważne punkty tego rodzaju gwarancji. To pozwala Wamotrzymać informacje na temat dokumentów wymaganych przez ubezpieczyciela.
Odpowiedzialność i Ubezpieczenie Budowlane: Filozofia Ochrony Konsumenta
Temat odpowiedzialności budowniczych ma długą tradycję, jako że sięga on daty Kodeksu Cywilnego z 1804. Od tamtego czasu, kwestia odpowiedzialności często przekształcała się w filozofię zapewnienia bezpieczeństwa konsumentom. Jest tak również jeśli chodzi o ubezpieczenie, które pokrywa odpowiedzialność firm budowlanych.
Zasady odpowiedzialności
Jesteście budowniczymi, domniemanieodpowiedzialn ości za zlecenie publiczne spoczywa na Wasprzez okres dziesięciu lat od przyjęcia pracy. Ta zasada podporządkowana jest zasadom porządku publicznego i nie może być zmieniona żadną umową. Oznacza to, że nie możecie uzyskać zwolnienia od tej uprawomocnionej odpowiedzialności,chyba że udowodnicie, że szkodysą skutkiem przyczyn zewnętrznych: przypadek siły wyższej, winy strony trzeciej lub poszkodowanego.
Czym jest odpowiedzialność cywilna?
System francuski chce zapewnić właścicielowi budynku silną ochronę przed poważnymi szkodami, które mogą wystąpić przez dziesięć lat po zakończeniu budowy.
Odpowiedzialność budowlańców we Francji podlega przepisom porządku publicznego. Dziesięcioletnia odpowiedzialność prawna jest ustanowiona w art.1792 i 1792-2 Kodeksu Cywilnego i jest zgodna z zasadą domniemania odpowiedzialności nieodwołalnie przez okres dziesięciu lat.
« System francuski chce zapewnić właścicielowi budynku silną ochronę przed poważnymi szkodami, które mogą wystąpić przez dziesięć lat po zakończeniu budowy. »
Kogo to dotyczy?
Każdy budowniczy jest prawnie odpowiedzialny wobec zleceniodawcy, za szkody, nawet wynikające z usterek gruntowych, które naruszają solidność konstrukcji lub uniemożliwają jej eksploatację.
Podwykonawca
Podwykonawcy niepodlegają przepisom o obowiązkowym ubezpieczeniu dziesięcioletnim, jako że nie podlegają bezpośredniej zależności od kierownika budowy. Co nie zmienia faktu, że są oni bezpośrednio odpowiedzialni przed zleceniodawcą (głównym wykonawcą )i kierownikiem budowy i muszą posiadać odpowiednie ubezpieczenie. Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przewidują gwarancję dotyczącą ich odpowiedzialności, bowiem większość firm jest, w zależności od rynku, czasem firmą wykonawczą, a czasem podwykonawczą. Niemniej jednak, ponieważ chodzi o ubezpieczenie nieobowiązkowe, rozszerzenie gwarancji jest czasem  ograniczone, chociaż odnosi się ona do problematyki dotyczącej odpowiedzialności dziesięcioletniej.
Jesteście budowniczymi, jeśli jesteście:
     •  architektami, przedsiębiorcami, technikami lub innymi osobami związanymi           z kierowaniem pracami w ramach umowy zlecenia pracy;   •  sprzedającymi, po przejęciu konstrukcji Waszego dzieła lub wykonanej naWasze           zlecenie; Na Was również spoczywa dziesięcioletnia odpowiedzialność, jeśli działacie jako sprzedawca projektowanego budynku (sprzedawca projektu: na termin lub na przyszłą odsprzedaż jednemu lub więcej przyszłym właścicielom), deweloper nieruchomości (profesjonalny sprzedawca po przejęciu budynków wykonanych z jego zlecenia, aprobując wszystkie etapy i przebieg prac nad projektem budowlanym), budowniczy domów wolnostojących i kontroler techniczny.
Jaki jest okres trwania tego zobowiązania?
Bierzecie na siebie odpowiedzialność na dziesięć nieodwołalnych lat wobec kierownika budowy i kolejnych nabywców. Data akceptacji daje początek okresowi, w którym spoczywa na Was odpowiedzialność. Akt akceptacji jest dokumentem, poprzez który kierownik budowy deklaruje zgodę na przeprowadzenie budowy warunkowo lub bezwarunkowo. Jest on aktem najbardziej złożonym i na ogół sporządzanym na piśmie. Jest on, w każdym przypadku uzgadniany między stronami.
Czym jest o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dziesięcioletniej?
Francuski system ubezpieczeń budowlanych ustanowiony w 1978 nazywa się "dwusiecznym": ubezpieczyciel szkody budowlanej rekompensuje właściciela po czasie i na warunkach określonych przez klauzule standard;  ubezpieczyciel następnie odwołuje się do odpowiedzialnej firmy budowlanej i ich ubezpieczycieli od odpowiedzialności dziesięcioletniej. System ten umożliwia szybkie odszkodowania kierownika budowy i zapewnia skuteczną ochronę konsumenta.
Co pokrywa ubezpieczenie od odpowiedzialności dziesięcioletniej?
Umowa gwarantuje zapłatę za prace reparacyjne budynku, kiedy ponosicie odpowiedzialność za prace budowlane. Gwarancja pokrywa poważne szkody materialne, niezależnie od przyczyny i rodzaju, wynikające z wad ukrytych w momencie odbioru budynku i ujawnionych w okresie dziesięciu lat. Szkody muszą być raczej poważne i mieć w następstwie: tak naruszenie  stabilnościbudynku jak uniemożliwienie korzystania z budynku zgodnie z jego przeznaczeniem Niezgodność z przeznaczeniem uniemożliwia budynkowi pełnienie funkcji, do której został przeznaczony. Jest to pojęcie subiektywne, interpretowane od przypadku do przypadku.
Czy musicie się ubezpieczyć?
Jeśli jesteś osobą fizyczną lub prawną, która może zostać wezwana do odpowiedzialności dziesięcioletniej na podstawie domniemania zdefiniowanegow artykułach 1792 i kolejnych Kodeksu Cywilnego (o pracach budowlanych i konstrukcyjnych), musicie być objęci ubezpieczeniem od dziesięcioletniej odpowiedzialności cywilnej. Wyjątek: przy budowie niektórych specyficznych budowli nie ma obowiązku ubezpieczenia się. Należą do nich prace dotyczące inżynierii lądowej i wodnej (urządzenia morskie, infrastruktury drogowe, portowe, lotniskowe, kolejowe, przetwarzanie odpadów komunalnych i odpadów przemysłowych i magazynowych), różnych sieci drogowych i niekrytych obiektów sportowych. Tak samo jest w przypadku instalowania  elementów wyposażenia, których jedyną funkcją jest umożliwienie wykonywania aktywności zawodowej w budynku (na przykład taśma montażowa w fabryce, suwnica przemysłowa, zautomatyzowany system żywienia zwierząt...). Wasz kontrakt ubezpieczenia obowiązkowego musi zawierać gwarancje ekwiwalentne do tych zawartych w standardowych klauzulach. Są one więc powtarzane w umowach. Stanowią one minimum gwarancji, która nie może być ograniczona w jakiejkolwiek części umowy, ale, gdzie to możliwe, może zostać poszerzona. Narzucone klauzule dotyczą czasu trwania i zachowania gwarancji, franszyzy i wyłączeń.
Rozszerzenie gwarancji
Ustawa nie wskazuje ograniczeń w kwestii gwarantowej sumy: ubezpieczyciel musi opłacić całość prac naprawczych defektywnego budynku. Jednakże ubezpieczyciel może ustalić ograniczoną ilość placów budowy, gdzie możecie interweniować. Gwarancja dziesięcioletnia pociąga za sobą franszyzę. Kontrahent nie ma prawa podpisać umowy ubezpieczenia dotyczącej ryzyka opłaty franszyzy. To Wy jesteście zobowiązani zapłacić część odszkodowania, którego kwota jest ustalona w umowie. W kwestii franszyzy nie można odwołać się do poszkodowanego i Wasz ubezpieczyciel zapłaci odszkodowanie właścicielowi, nie odliczając franszyzy, ale zwróci się do Was o jej zwrot.
Sposób działania
Francuski system ubezpieczeń budowlanych ma na celu skuteczną ochronę konsumenta. Główną cechą tego systemu jest zasada jedynej wpłaty, w przeciwieństwie do systemu polegającego na rozłożeniu jej w czasie, gwarancja dziesięcioletnia jest zatem oparta na kapitalizacji.
Ta jedyna składka dająca możliwość rozpoczęcia budowy musi być wykorzystana do zapłaty za wszelkie szkody, które wystąpią w przeciągu dziesięciu lat od akceptacji zlecenia. System ten zapewnia dziesięcioletnią gwarancję bez uiszczania dodatkowych opłat, w jakimkolwiek przypadku, w tym również: upadłość firmy budowlanej, wypowiedzenie umowy ubezpieczeniowej. W praktyce ubezpieczyciele nie muszą być informowani o każdym placu budowy, co byłoby zadaniem wymagającym od Was, budowniczych, zbyt wielkiego zaangażowania. Ubezpieczyciele w związku z tym dysponują planem rocznym i zapewniają gwarancje dotyczące wszystkich Waszych robót w ciągu roku fiskalnego.
“Francuski system ubezpieczenia budowlanego ma na celu skuteczną ochronę konsumenta.”
Procedura:
Musicie ubezpieczyć się od odpowiedzialności dziesięcioletniej, ponieważ jest to ubezpieczenie obowiązkowe dla wszystkich firm operujących we Francji przy realizacji prac budowlanych, dotyczących nowego budownictwa lub remontów.
Kiedy należy zawrzeć to ubezpieczenie?
Prawo stanowi, że zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności dziesięcioletniej musi poprzedzać rozpoczęcie budowy. EISL może podpisać to ubezpieczenie przed lub w trakcie budowy. Przy otwarciu placy budowy, Wy musicie być w stanie udowodnić, że zawarliście umowę ubezpieczenia, która pokrywa tę odpowiedzialność. Jeśli Wasza firma została stworzona po rozpoczęciu budowy, ważne jest to, aby była ona ubezpieczona przed rozpoczęciem swojej pracy. Jest zatem niezbędne, aby szukać jak najszybciej pokrycia ubezpieczeniowego już przy opracowywaniu projektu.
Do kogo należy się zwrócić po ubezpieczenie?
Możecie złożyć zapytanie do francuskiego ubezpieczyciela, uprawnionego do operowania w tej branży ubezpieczeń. Możecie również skorzystać z usług Waszego zwyczajowego ubezpieczyciela, aby uzyskać gwarancję od budowlanej odpowiedzialności dziesięcioletniej we Francji. Nie istnieją przeszkody,  abyeuropejska firma ubezpieczeniowa mogła ubezpieczyć firmę budowlaną z Państw Członkowskich, z oddziału we Francji lub w systemie swobodnego świadczenia usług. Jeśli jesteście już ubezpieczeni w Waszym kraju w firmie ubezpieczeniowej należącej do grupy ubezpieczeniowej z siedzibą we Francji lub działającej w strukturze sieciowej z więziami kooperacyjnymi na terytorium Francji, możecie wnioskować o pokrycie ubezpieczeniowe od odpowiedzialności dziesięcioletniej do realizacji budowy we Francji u Waszego lokalnego ubezpieczyciela, który wtedy nawiąże kontakt z francuskimi podmiotami grupy, aby aktywować gwarancję. W przypadku, gdybyście byli filią grupy BTP ubezpieczonej we Francji, możecie skorzystać z więzi korporacyjnej u ubezpieczyciela, który gwarantuje pokrycie firmie macierzystej.
Jakie pytania zada Wam ubezpieczyciel?
Jest to ubezpieczenie obowiązkowe, ale ubezpieczyciele, którzy je proponują są między sobą konkurencyjni i ceny są dowolne, w zależności od ubezpieczyciela, który ustala składkę na bazie elementów deklaracji ryzyka.