Instrucțiuni de utilizare: Ghid de utilizare
Acest ghid a fost conceput pentru a vă ajuta să vă pregătiți pentru interviul dvs., cu scopul de a semna un contract de asigurare de răspundere decenală pentru acoperirea activității dvs. în momentul instalării unui șantier în Franța. Acesta își propune să vă explice și să vă atragă atenția asupra garanțiilor de asigurare care sunt necesare și obligatorii în Franța, în momentul exercitării activității dvs. Ghidul nu înlocuiește documentele transmise de către asigurător, ci evidențiază punctele importante ale acestui tip de garanție. Acesta vă permite să
Răspundere și Asigurare Construcțiile: O formă de protecție a consumatorului
Răspunderea constructorilor are o tradiție îndelungată, aceasta datând în Codul nostru Civil încă din 1804. De atunci, regimul responsabilității a evoluat adesea în sensul sporirii protecției consumatorului. La fel s-a întâmplat și cu regimul de asigurare care acoperă răspunderea constructorilor.
Principiile răspunderii
Sunteți constructor, o prezumție a unei răspunderi de ordin public vă revine pentru o perioadă de zece ani de la recepția lucrărilor. Acest principiu este de ordin public și nu poate fi modificat prin niciun contract. Ceea ce înseamnă că dvs. nu puteți fi scutit de această răspundere de plin drept decât dacă puteți dovedi că daunele au apărut dintr-o cauză externă: un caz de forță majoră, vina
Ce este răspunderea decenală?
Sistemul francez a dorit să asigure proprietarului unui imobil o protecție puternică împotriva daunelor importante care pot să apară după construirea lucrării, pe o perioadă de zece ani.
Răspunderea constructorilor se supune în Franța normelor de ordin public. Răspunderea legală decenală este stabilită în articolele 1792 și 1792-2 din Codul Civil, instituind principiul prezumției unei răspunderi pe o durată, ce nu poate fi redusă, de zece ani.
”Sistemul francez a dorit să îi asigure proprietarului unui imobil o protecție puternică împotriva daunelor importante care pot apărea după construirea lucrării, pe o perioadă de zece ani. ”
La cine face referire?
Orice constructor al unei lucrări este responsabil de plin drept, față de autoritatea contractantă, în ceea ce privește daunele, chiar și cele rezultate dintr-un viciu al terenului, care compromit soliditatea lucrării sau care o fac improprie pentru scopul în care a fost creată. Sunteți inclus în categoria constructorilor dacă sunteți:
Cazul subcontractantului
Subcontractanții nu sunt supuși regimului de asigurare decenală obligatorie, deoarece nu au nicio legătură directă cu autoritatea contractantă. Nu este mai puțin adevărat că subcontractanții rămân responsabili față de plătitor (contractantul principal) și de autoritatea contractantă și trebuie să fie asigurați în consecință. Contractele de asigurare de răspundere decenală prevăd garanția răspunderii lor, deoarece cele mai multe societăți sunt, în funcție de piață, uneori, contractant principal, alteori societate subcontractantă. Cu toate acestea, deoarece este vorba de o asigurare facultativă, aplicabilitatea garanției este uneori limitată, chiar și atunci când neregulile se încadrează în răspunderea decenală.
arhitect, antreprenor, tehnician sau un alt tip de persoană legată de autoritatea contractantă printr-un contract de lucrări; vânzător, după finalizarea unei lucrări pe ați construit-o dvs. sau ați comandat să fie construită; Sunteți, de asemenea, supus regimului de răspundere decenală dacă interveniți în calitate de vânzător al imobilului ce urmează să fie construit (vânzător în planuri: de clădiri finalizate la termen sau cu finalizare în viitor, cu unul sau mai mulți proprietari), dezvoltator imobiliar (vânzător profesional după finalizarea imobilelor, care au fost ridicate respectându-se toate etapele și pașii unui proiect de construcție), constructor de locuințe individuale și inspector tehnic.
Care este durata angajamentului?
Vă angajați să fiți răspunzător pentru o durată de zece ani, ce nu poate fi redusă, față de autoritatea contractantă și de cumpărătorii ulteriori. Data recepției reprezintă punctul de început al perioadei în care responsabilitatea vă revine dvs. Recepția este actul prin care autoritatea contractantă declară că acceptă lucrarea cu sau fără rezerve. Aceasta este încheiată la cererea oricăreia dintre părți care ia inițiativa și, în general, este realizată în scris. Aceasta este, în toate cazurile, semnată de către ambele părți.
Ce presupune asigurarea de răspundere decenală?
Sistemul francez de asigurare a construcțiilor, instaurat din anul 1978, este considerat a avea o "dublă abordare": •  asigurătorul daunelor la lucrări compensează proprietarul în perioada și în condițiile stabilite în clauzele standard; •  asigurătorul daunelor la lucrări se îndreaptă ulterior cu acțiuni împotriva constructorilor responsabili și asigurătorilor lor de răspundere decenală. Acest sistem permite o compensare rapidă a autorității contractante și oferă o protecție eficientă a consumatorului.
Ce acoperă asigurarea de răspundere decenală?
Contractul garantează plata lucrărilor de reparare a structurii, atunci când răspunderea dvs. este asumată pentru lucrările de construcții. Garanția acoperă daunele materiale, de o anumită gravitate, oricare ar fi cauzele și originile, care rezultă din vicii ascunse în momentul recepției și descoperite în perioada de zece ani. Daunele trebuie să fie de o anumită gravitate și trebuie să aibă drept consecință: •  fie compromiterea solidității lucrării •  fie transformarea lucrării într-una improprie pentru scopul în care a fost realizată Caracterul impropriu pentru scopul său împiedică lucrarea să-și îndeplinească funcția pentru care a fost concepută. Aceasta este o noțiune
Este obligatoriu să vă asigurați?
Dacă sunteți persoană fizică sau juridică, a cărei răspundere decenală poate fi instituită în temeiul prezumției stabilite în articolele 1792 și următoarele din Codul Civil (privind lucrările de construcții ce constituie un proiect), atunci trebuie să fiți acoperit de o asigurare de răspundere decenală. O excepție: dacă realizați unele proiecte foarte specializate, nu faceți obiectul acestei asigurări obligatorii. Acestea includ lucrările referitoare la inginerie civilă (lucrări maritime, de infrastructură rutieră, portuare, aeroportuare, feroviare, de tratare a deșeurilor menajere și a deșeurilor industriale și de depozitare), de drumuri și rețele diverse (VRD) și proiecte sportive neacoperite. Este aceeași situație dacă instalați elemente de echipament a căror funcție exclusivă este de a permite exercitarea unei activități profesionale în cadrul lucrării (de exemplu: linie de asamblare într-o uzină, macara de ridicare industrială, sistem automatizat de alimentare pentru animale...). Contractul dvs. de asigurare obligatorie trebuie să includă garanții echivalente cu cele prevăzute în clauzele standard. Acestea sunt, prin urmare, descrise în contracte. Acestea reprezintă un minim de garanție, pe care nicio clauză contractuală nu o poate restrânge, dar care este posibil să fie extinsă prin contract. Clauzele impuse privesc durata și menținerea garanției, franșizele și excluderile.
Sfera de aplicare a garanției
Legea nu conține nicio limitare în ceea ce privește valoarea de garantare: asigurătorul trebuie să plătească complet lucrările de reparație a proiectului care a suferit daunele. Cu toate acestea, asigurătorul dvs. poate prevedea o limită în ceea ce privește numărul de șantiere pe care dvs. puteți interveni. Garanția decenală presupune în mod sistematic o franșiză. Este interzisă contractarea unei asigurări pentru porțiunea de risc constituită de franșiză. Va rămâne în sarcina dvs. o parte din despăgubire, a cărei valoare este fixată prin contract. Această franșiză nu este opozabilă victimei și asigurătorul dvs. va despăgubi proprietarul fără a deduce franșiza, însă vă va solicita să i-o restituiți.
Modul de gestionare
Sistemul francez de asigurare în construcții vizează ca efect o protecție eficace a consumatorului. Acest regim are ca principală caracteristică faptul că este bazat pe principiul unei prime unice, spre deosebire de managementul prin distribuție, garanția decenală fiind, prin urmare, gestionată prin capitalizare. Această cotizație unică percepută la deschiderea șantierului trebuie să folosească la plata tuturor despăgubirilor ce pot interveni pe o perioadă de zece ani de la recepția lucrării. Acest regim asigură menținerea garanției unei răspunderi decenale fără plata unor cotizații suplimentare, în toate cazurile, aici fiind inclusă: neîndeplinirile constructorului, rezilierea contractului de asigurare. În practică, asigurătorii nu solicită să fie informați cu privire la fiecare șantier, deoarece acesta ar reprezenta un demers prea complicat pentru dvs., constructorii. Prin urmare, asigurătorii gestionează aparatul pe un an și garantează toate lucrările pe care le executați în decursul respectivului exercițiu.
”Sistemul francez de asigurare în construcții vizează ca efect o protecție eficace a consumatorului. ”
Proceduri ce trebuie urmate:
Dvs. trebuie să vă asigurați cu o poliță de răspundere decenală, aceasta fiind o asigurare obligatorie pentru orice constructor ce intervine în Franța pentru a realiza lucrări de construcție, fie noi, fie de renovare.
Când trebuie să încheiați această asigurare?
Sie müssen Ihre Garantie Décennale Versicherung vor dem Beginn der Bauarbeiten abgeschlossLegea prevede că trebuie să fi încheiat asigurarea dvs. de răspundere decenală înainte de deschiderea șantierului. EISL poate încheia această asigurare înainte sau în timpul construcției. en haben.
La deschiderea oricărui șantier, trebuie să fiți în măsură să prezentați dovezi că ați încheiat un contract de asigurare care  vă acoperă pentru această răspundere.
Dacă societatea dvs. a fost înființată după deschiderea șantierului, este important ca aceasta să se fi asigurat la începutul propriilor sale lucrări.
Prin urmare, este esențial să căutați o asigurare cât mai repede posibil, în momentul elaborării proiectului.
Cui să vă adresați pentru a vă asigura?
Puteți apela la un asigurător francez, autorizat pentru încheierea acestui tip de asigurare. De asemenea, puteți să vă adresați asigurătorului dvs. obișnuit pentru a obține o garanție de răspundere decenală pentru construcții executate în Franța. Într-adevăr, nu există niciun impediment pentru ca o companie de asigurări europeană să poată asigura un constructor dintr-un stat membru, de la o sucursală stabilită în Franța sau în regim de liberă prestare de servicii. În cazul în care sunteți deja asigurat la nivel local la o companie de asigurări aparținând unui grup de asigurare cu sediul în Franța sau printr-o rețea cu legături pe teritoriul Franței, dvs. puteți solicita o asigurare de răspundere decenală pentru a realiza o construcție în Franța de la asigurătorul dvs. local, care ia mai apoi legătura cu societățile franceze din grup pentru punerea în aplicare a garanției. În cazul în care dvs. reprezentați filiala unui grup de firme de construcții din Franța, puteți beneficia de legăturile profesionale existente cu asigurătorul ce garantează compania-mamă.
Ce întrebări vă va adresa asigurătorul dvs. ?
Este vorba de o asigurare obligatorie, dar asigurătorii care o propun sunt în concurență, iar tarifele sunt libere, fiecare asigurător consultat fixând cotizația în funcție de elementele de pe declarația de risc.
Prin urmare, dvs. veți informa pe larg asigurătorul cu privire la natura activității desfășurate, vechimea și evoluția activității dvs. (data înființării societății, efectiv, cifră de afaceri, începutul activității profesionale), experiența dvs. profesională la locul de muncă (CV, referințe de la lucrările executate), precum și istoricul dvs. de asigurare sau istoricul accidentelor.
Activități garantate
Dvs. trebuie să definiți cu precizie activitățile pe care le veți executa. Prin activitate, se înțeleg loturile tehnice (instalații sanitare, electrice, acoperiri cu plăci ceramice...) așa cum apar ele identificate în nomenclatorul asigurătorului. Într- adevăr, asigurătorii care se ocupă de riscurile din construcții utilizează un sistem comun de referință pentru definirea activităților garantate. Este important ca lucrările pe care dvs. le efectuați să corespundă sectoarelor de activitate profesională declarate. Dacă dvs. executați lucrări pe care nu le-ați declarat, nu veți fi acoperit de asigurarea dvs. în cazul producerii riscurilor.
Tehnici de construcție ce pot fi asigurate
Odată cu accelerarea evoluției din sectorul construcțiilor, domeniul considerat non-tradițional este în plină dezvoltare și cererile de acoperire prin asigurare care vizează implementarea sistemelor de energie regenerabilă, procedeelor inovatoare sau a materialelor ecologice se înmulțesc. Ca atare, dacă vă aflați în această situație, asigurătorii studiază aceste cereri de la caz la caz, chiar și pentru constructorii pe care îi au deja în portofoliu, în lipsa unui criteriu fiabil asigurabilitate și în așteptarea evoluției procedurilor normative existente. Această dificultate în ceea ce privește abordarea asigurării riscurilor este aceeași atât pentru constructorii naționali, cât și pentru cei străini. Clauzele standard se referă la normele franceze omologate sau la normele publicate de către organismele de standardizare din alte state membre ale Uniunii Europene. Pentru a putea fi asigurate, procedeele și / sau produsele pe care le utilizați trebuie să fie identificate în conformitate cu standardele de implementare acceptate în baza contractului (a se vedea glosarul tehnic de pe pagina următoare).
Competențe profesionale necesare
Exercitarea unei meserii de constructor în Franța necesită obținerea unei calificări profesionale cel puțin echivalentă cu CAP sau BEP francez, în sectorul de activitate în cauză, sau dovada a cel puțin trei ani de experiență profesională (pe cont propriu sau ca angajat) într-unul dintre statele membre. Trebuie, așadar, să puteți dovedi că aveți competența necesară pentru exercitarea unei activități și experiența necesară pentru execuția lucrărilor care fac obiectul cererii de asigurare de răspundere decenală.
Glosar tehnic: Standarde de implementare
acestea abordează condițiile de implementare a produselor tradiționale și codifică bunele practici. Acestea sunt gestionate de către Comitetul General de Standardizare în construcții.
DTU (Documente Tehnice Unificate) sau NF DTU (norme franceze omologate, într-un context european):
AT (Avizele Tehnice):
acestea reprezintă documente oficiale de capacitate a unui produs sau proceduri noi și sunt emise de către CSTB prin ”Comitetul însărcinat cu formularea avizelor tehnice” (creat în conformitate cu decretul din 2 decembrie 1969), pentru o perioadă determinată, la sfârșitul căreia ele trebuie să fie reînnoite. Fiecare aviz tehnic este constituit pe baza unui dosar de lucru pregătit de către producătorul solicitant și completat de un caiet cu specificații tehnice și specifică în mod special în ce măsură procedura sau produsul: respectă reglementările în vigoare, este potrivit pentru a folosi în lucrări, are o durabilitate mare în condiții de operare. Avizele Tehnice sunt documente de informare. Ele nu sunt obligatorii și nu au niciun caracter de reglementare specific.
DTA (Documente Tehnice de Aplicare) acestea sunt o formă specifică a avizelor tehnice. Ele se referă la avizul formulat pentru utilizarea unui produs sau componentă ce poartă marcajul CE. N.B. : Reciprocitatea dintre Avizul Tehnic sau DTA și documentele echivalente străine: Formulată de către unul dintre membrii UEATc, procedura de investigare permite să se ia în considerare documentele echivalente străine cu Avizul Tehnic sau DTA, grație ”confirmării agrementului”. Viceversa, Avizul Tehnic sau DTA poate facilita obținerea unuia
sau a mai multor documente echivalente în afara Franței. De asemenea, este posibil să se dețină simultan AT sau DTA și unul sau mai multe documente echivalente, ținându-se cont de specificul țărilor alese, în special din punctul de vedere al cerințelor de implementare.
ATEX (Avize Tehnice de Experimentare):
acestea sunt emise de către CSTB și se referă la tehnicile inovatoare care nu pot încă face obiectul unui aviz tehnic, dezvoltarea acestora necesitând o implementare experimentală pe șantier. ATEX se referă numai la un anumit șantier.
ETN (Evaluări Tehnici Noi)
acestea sunt realizate de către un birou de control autorizat, pe baza unui caiet de sarcini stabilit de către producător.
Pass Inovație: această nouă măsură constă, la cererea producătorului, în emiterea unui aviz provizoriu privind caracteristicile unui produs sau procedeu inovator, de către o terță parte, pe un termen de maximum trei luni. Acesta se integrează în cadrul legal existent și nu este menit înlocuiască un AT. Este o analiză, conform evaluării experților pe baza unei inovări care face obiectul referințelor, fără efectuarea de testări suplimentare.
Asigurare Decenală:
Conception et Référencement SEO par Dotnet Agence Web
Mentions légales : ORIAS 12067110 - RCS 538641374 - APE 6622Z